DiabetesMittari

DiabetesMittari on diabetesammattilaisten käyttöön kehitetty erittäin helppokäyttöinen ja kattava uuden sukupolven raportointi- ja analysointiohjelmisto, joka tukee diabeteksen hoidon laadun jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä hoitoyksiköissä. Se kerää diabeetikoiden hoitotiedot olemassaolevista tietojärjestelmistä jalostaen ja visualisoiden ne hoidon laatua kuvaaviksi indikaattoreiksi.

Kuva 1. Yhteenveto-sivu perustuu DEHKO-julkaisuun Aikuisten diabeteksen hoidon laatumittari hoitoyksiköille
Lähde: otos Paimion-Sauvon terveyskeskuksen diabetesaineistosta

Sisältö

DiabetesMittari esittää diabeteksen hoidon laatuindikaattorit havainnollisessa muodossa. Sillä seurataan mm. diabeetikoiden verensokeritasapainoa (HbA1c), kolesterolia (LDL), verenpainetta, painoa (BMI), munuaisten toimintaa, jalkojen kuntoa, silmänpohjien tilannetta, lääkitystä ja muiden lisäsairauksien esiintymistä. Myös hoitotarvikkeiden jakelun seuranta on mukana.

Kuva 2. Indikaattorit-sivulla esitetään valitun tunnusluvun kehitys, kuvassa BMI-indeksi 2-tyypin diabeetikoilla 
Lähde: otos Paimion-Sauvon terveyskeskuksen diabetesaineistosta

DiabetesMittariin voidaan ladata minkä tahansa potilasjärjestelmän tietoja. Perusterveydenhuollon järjestelmässä olevien tietojen lisäksi on mahdollista ladata myös erikoissairaanhoidon tiedot eri järjestelmästä, esimerkiksi diabeetikoiden hoitojaksot, hoitopäivät, leikkaustoimenpiteet ja jopa hoidon kustannukset.

Kuva 3. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö diabeetikoilla v. 2011-2014 
Lähde: generoitu demoaineisto

Väline mahdollistaa tunnuslukujen tarkastelun niin hoitoyksikön tasolla kuin potilasryhmittäinkin. Porautua voi aina yksittäisen diabeetikon tietoihin asti, jos käyttäjällä on hoitosuhde diabeetikon kanssa.

Kuva 4. Potilasinfo-sivulla näytetään diabeetikon viimeisimmät mittaustulokset ja kehityssuunta
Lähde: otos Paimion-Sauvon terveyskeskuksen diabetesaineistosta

Hyödyt

Lisäsairauksien ehkäisemiseen kannattaa panostaa! Kun hoitoyksikössä tunnetaan diabeteksen hoidon kokonaiskuva, pystytään paremmin keskittymään hoidon vaikuttavuuteen ja keskittämään hoitoresursseja oikeisiin kohteisiin. DiabetesMittari auttaa löytämään ongelmakohdat ja kehittämistarpeet hoitoyksikössä. Toimenpiteet voidaan kohdentaa tarkasti tiettyihin potilasryhmiin.

Diabeteksen hoidon laatua voidaan jatkuvasti kehittää ja ylläpitää, jos faktat ovat selvillä. Vertailut omiin aikaisempiin tuloksiin, asetettuihin tavoitteisiin tai toisten hoitoyksiköiden tuloksiin kannustaa samalla hoitoyksikköä parantamaan omien diabeetikoiden hoitoa. Ohjelmistoa on käytetty hyväksi myös diabetestutkimuksessa sopivien tutkimuspotilaiden seulomiseen ja laatutietojen poimimisessa Valtimotautien ehkäisyn laatuverkostolle.

Diabeteksen hoitotiedot kootaan automatisoidusti potilastietojärjestelmän tietokannasta. Poiminnan yhteydessä laatuindikaattorit lasketaan automaattisesti valmiiksi. Tiedot voidaan poimia esimerkiksi 5 vuoden ajalta takautuvasti, jolloin hoidon laadun kehittymistä voidaan analysoida pitkällä aikavälillä.

Ratkaisu sovitetaan aina hoitoyksikön omien kirjauskäytäntöjen ja raportointitarpeiden mukaiseksi. DiabetesMittari säästää resursseja hyödyntämällä olemassaolevaa tietoa ja kokoamalla erilliset tilastot yhteen. Kaksinkertaista tietojen kirjaamista tilastojen takia ei tarvita, jos tieto on jo kertaalleen kirjattu johonkin. Taustalla oleva potilastietojärjestelmä voi olla esimerkiksi Effica.

DiabetesMittarin käyttäminen on erittäin helppoa. Välineen sujuva käyttö ei edellytä muutaman tunnin pikakoulutusta kummempaa kurssia. DiabetesMittarin AD HOC -sivulla käyttäjä pystyy monipuolisten ryhmittely-, tunnusluku- ja rajausvalintojen avulla luomaan lisää sellaisia taulukoita ja graafeja, joita ei sovelluksessa ole valmiina.

Kuva 5. AD HOC-sivulla näytetään käyttäjän valitsemien tunnuslukujen arvot valituilla ryhmittelyillä (1-n kpl)
Lähde: otos Paimion-Sauvon terveyskeskuksen diabetesaineistosta

Välineet

DiabetesMittarin toteutusvälineeksi valittiin QlikView. TietoKairan vertailussa mukana olleista BI-välineistä se oli paras hoidon laadun monipuoliseen analysointiin. Se on alunperin ruotsalaisen QlikTechin kehittämä Business Intelligence –ohjelmisto, joka voittaa palkintoja käytettävyydellään ja intuitiivisuudellaan. Gartnerin v. 2013 vertailussa se oli kaikkein helppokäyttöisin raportointiväline.

Suomessa QlikView’n menestys jatkuu. Merkittävimmät yksityiset sekä useat julkiset terveydenhuollon organisaatiot käyttävät QlikViewiä toimintansa raportointiin ja analysointiin. Esimerkiksi Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirit käyttävät QlikViewiä jo laajasti ja uutta sisältöä rakennetaan koko ajan.

Taustaa

Diabetes on vakava kansansairaus. On arvioitu, että jo yli puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabetesta: n. 40 000 on tyypin 1 diabeetikkoja, yli 275 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta ja loput sairastavat tietämättään. Diabeteksen hoidon kokonaiskustannukset haukkaavat jo 15 % kaikista terveydenhuollon menoista. Erityisesti diabeteksen lisäsairaudet kuormittavat sairaanhoitoa merkittävästi. Ne moninkertaistavat diabeteksen aiheuttamat kustannukset. On laskettu, että lisäsairauksien ilmaantuessa tyypin 1 diabeetikon hoitokustannukset 6-kertaistuvat ja tyypin 2 diabetesta sairastavillakin nousevat 4,4-kertaisiksi.

DiabetesMittarin kehitystyön taustalla ovat DEHKO 2000-2010 -ohjelman tuottamat diabeteksen hoidon laatukriteerit sekä Markku Vielman pro gradu -työ, jossa tutkittiin laatukriteerien yhteyttä verensokerin hoitotasapainoon pohjoiskarjalaisilla diabeetikoilla, ks. Dehko Outokummun terveyskeskuksessa

DiabetesMittarin sisältö on suunniteltu ja yksityiskohtia hiottu yhteistyössä Paimion-Sauvon terveyskeskuksen kanssa alkaen vuonna 2011. Sen johtavan lääkärin Merja Laineen kokemus diabeteksen hoidosta ja Effica-potilastietojärjestelmän soveltamisesta laatutiedon keräämiseen on ollut avaintekijä DiabetesMittaria kehitettäessä. Ohjelmiston ensimmäinen versio toimitettiin Paimion-Sauvon terveyskeskuksen käyttöön syksyllä 2012. DiabetesMittari sisältää paimiolaisten ja sauvolaisten diabeetikoiden hoitotiedot ja laatuindikaattorit jo vuodesta 2006 alkaen.

Laineen mukaan DiabetesMittari ei ole pelkästään hallinnon työkalu vaan lääkärit saavat sen kautta vertailukelpoista tietoa omien potilaidensa hoitotasapainosta. Laine korostaa, että DiabetesMittari auttaa löytämään ongelmakohdat ja kehittämistarpeet hoitoyksikössä.

Linkkejä

Aikuisten diabeteksen hoidon laatumittari hoitoyksiköille
Aikuisten diabeteksen hyvän hoidon laatuavain
Diabetesbarometri 2010