Raportointipalvelut

Puhtaasti palveluna toteutettavissa ratkaisuissa asiakasorganisaatio ei hanki ohjelmistoja omaan IT-ympäristöönsä vaan toimitamme sovitut tulokset sovitussa aikataulussa asiakkaan käyttöön. TietoKaira on toteutettanut palveluna esimerkiksi kuntayhtymän tilinpäätökseen vuosittain liitettävän raportin, joka kuvaa diabeteksen hoidon laatuindikaattorit edellisen kalenterivuoden ajalta. Käytännössä se on edellyttänyt erikseen sovittujen tietojen poiminnan organisaation potilastietojärjestelmästä, poimittujen tietojen jalostamisen tunnusluvuiksi sekä tulosten esittämisen julkaisukelpoisessa muodossa, esim. pdf:nä.

Asiakaskohtaiset erikoisraportit

Tietokantaan jo tallennettua dataa voidaan hyödyntää erikoisraporttien avulla, joissa syvennytään tiettyyn aihealueeseen. Perusjärjestelmän valmisraporteista voi tarvittava tuloste puuttua sen takia, että se ei ole muille asiakkaille yleistettävissä (räätälöinti). Tai erikoisraporttia tarvitaan siksi, että tieto ei ole raportointivälineillä suoraan haettavissa tietokannasta.

Periaatteessa mikä tahansa tallennettu tieto, strukturoimatonkin, saadaan tietokannasta hyötykäyttöön, jos sitä tarvitaan. Esimerkiksi potilaskertomukseen kuuluvien sähköisten lomakkeiden avulla tallennetut hoitotiedot ovat tehokkaasti hyödynnettävissä raportoinnissa. Myös eri järjestelmien kautta tallennetut tiedot ovat yhdistettävissä samalle raportille.

MalliRaportti

Kuva "Päivystyksen kuormitus"-raportti sisältää ilmoittaumisten lukumäärät, potilaiden odotusajat, lähetteiden määrät eri viikonpäivinä, eri kellonaikoina, vastaanottajittain
 

Synnytyksetbar

Kuva Synnytysmäärät eri vuosina äidin iän mukaan ryhmiteltynä

Referenssit

Diabeetikoiden hoidon laatuindikaattorit tilinpäätöstä varten, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä, 2011-2016.

Neuvolassa käymättömät lapset -raportti, Raision kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, 2014.

Omalääkäriraportit, Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymä, 2013.

Lähete/palaute-erikoisraportit, Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymä, 2013.