Tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI

TietoKaira Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

TietoKaira Oy, Y-tunnus 2664875-3
Osoite: Kasarmintie 13 A 321, 90130 Oulu
Puhelin: 040 729 0216
Sähköposti: info@tietokaira.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Markku Vielma, markku.vielma@tietokaira.fi
Puhelinnumero ja postiosoite yllä

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET JA KÄSITTELYTARKOITUS

Rekisterissä ylläpidetään TietoKaira Oy:n asiakassuhteen perusteella saatuja tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välinen sopimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka syntyy tyypillisesti tilanteessa, jossa rekisteröity on pyytänyt tarjousta tai informaatiota rekisterinpitäjältä mutta jossa sopimusta ei vielä ole syntynyt. Rekisterinpitäjä harjoittaa tällöin laillista liiketoimintaa pyrkien palvelemaan asiakkaitaan heidän pyyntöjensä mukaan tai edistämään ja kehittämään suhteita aiemmin rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluja hankkineisiin asiakkaisiin.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Tietoja käsitellään palvelujen ja tuotteiden myyntiin, toimittamiseen, kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen liittyen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

▪ Nimi
▪ Sähköpostiosoite
▪ Matkapuhelinnumero
▪ Yritys, asema ja rooli yrityksessä
▪ Yrityksen osoitetiedot
▪ Tiedot ostetuista TietoKaira Oy:n tuotteista ja palveluista (ml. laskutustiedot)
▪ Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. tukipyynnöt, palautteet, asiakaspalvelutapahtumien muistiinpanot)

TIETOLÄHTEET

Asiakasorganisaatioiden ja asiakasehdokkaiden edustajat, TietoKaira Oy:n henkilöstö. Voimme kerätä henkilötietoja myös julkisista lähteistä.
Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajat sekä henkilötietojen siirrot EU/EEA-alueen ulkopuolelle:

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille vain rekisteröidyn omalla suostumuksella tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot suojataan teknisillä ja organisatorisilla menetelmillä vahingossa tapahtuvalta tai tahalliselta asiattomalta ja/tai laittomalta muuttamiselta, tietoihin pääsyltä, tuhoamiselta ja muulta asiaankuulumattomalta käsittelyltä.
Tietoturvatoimenpiteet käsittävät, muun muassa asianmukaiset palomuurijärjestelyt, laitteiden fyysisen suojaamisen (esim. lukitut tilat ja varmuuskopiointi), tiedonsiirron salaamisen ja organisatorisen pääsyrajoituksen.
Henkilötietoja käsittelevää rekisterinpitäjän henkilöstöä koulutetaan tietosuoja- ja tietoturvakysymyksissä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn:
▪ Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
▪ Oikeus tietojen oikaisemiseen
▪ Oikeus tietojen poistamiseen
▪ Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
▪ Vastustamisoikeus
▪ Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja TietoKaira Oy:n rekisterissä.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten.
Tietoja voidaan poistaa rekisteristä asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty väärin.
Asiakkaalla on henkilötietoihinsa vastustamisoikeus, joka estää rekisterinpitäjää poistamasta ja päivittämästä tietoja.
Asiakkaalla on oikeus pyytää ja saada henkilötietonsa yleisesti käytetyssä koneellisessa muodossa, joka mahdollistaa tietojen siirtämisen toiseen järjestelmään.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

HENKILÖTIETOJEN ANTAMINEN REKISTERINPITÄJÄLLE

Henkilötietojen antaminen kauppasopimuksen tarpeisiin on pakollista. Muihin tarkoituksiin tietoja ei ole pakko antaa – tällöin rekisterinpitäjä ei kuitenkaan voi taata tuotteiden tai palveluiden saatavuutta tai laatua.

 

Katso referenssit

Teemme yhteistyötä monen terveydenhuollon organisaation kanssa. Tutustu asiakastarinoihimme.

Lue lisää