Tautiryhmät

Tautiryhmät

DiabetesMittari

DiabetesMittari on hoitoyksiköiden käyttöön kehitetty erittäin helppokäyttöinen ja kattava uuden sukupolven raportointi- ja analysointiohjelmisto, joka tukee diabeteksen hoidon laadun jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä hoitoyksiköissä. Se kerää diabeetikoiden hoitotiedot olemassaolevista tietojärjestelmistä jalostaen ja visualisoiden ne hoidon laatua kuvaaviksi indikaattoreiksi.

Kuva 1. Yhteenveto-sivu perustuu DEHKO-julkaisuun Aikuisten diabeteksen hoidon laatumittari hoitoyksiköille
Lähde: otos Paimion-Sauvon terveyskeskuksen diabetesaineistosta

Sisältö

DiabetesMittari esittää diabeteksen hoidon laatuindikaattorit havainnollisessa muodossa. Sillä seurataan mm. diabeetikoiden verensokeritasapainoa (HbA1c), kolesterolia (LDL), verenpainetta, painoa (BMI), munuaisten toimintaa, jalkojen kuntoa, silmänpohjien tilannetta, lääkitystä ja muiden lisäsairauksien esiintymistä. Myös hoitotarvikkeiden jakelun seuranta on mukana.

Kuva 2. Indikaattorit-sivulla esitetään valitun tunnusluvun kehitys, kuvassa BMI-indeksi 2-tyypin diabeetikoilla
Lähde: otos Paimion-Sauvon terveyskeskuksen diabetesaineistosta

Perusterveydenhuollon järjestelmässä olevien tietojen lisäksi on mahdollista ladata myös erikoissairaanhoidon tiedot eri järjestelmästä, esimerkiksi tiedot komplikaatioista, leikkaustoimenpiteistä ja hoidon kustannuksista.

Kuva 3. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö diabeetikoilla v. 2011-2014
Lähde: generoitu demoaineisto

Väline mahdollistaa tunnuslukujen tarkastelun niin hoitoyksikön tasolla kuin potilasryhmittäinkin. Porautua voi aina yksittäisen diabeetikon tietoihin asti, jos käyttäjällä on hoitosuhde diabeetikon kanssa.

Kuva 4. Potilasinfo-sivulla näytetään diabeetikon viimeisimmät mittaustulokset ja kehityssuunta
Lähde: otos Paimion-Sauvon terveyskeskuksen diabetesaineistosta

Hyödyt

Lisäsairauksien ehkäisemiseen kannattaa panostaa! Kun hoitoyksikössä tunnetaan diabeteksen hoidon kokonaiskuva, pystytään paremmin keskittymään hoidon vaikuttavuuteen ja keskittämään hoitoresursseja oikeisiin kohteisiin. DiabetesMittari auttaa löytämään ongelmakohdat ja kehittämistarpeet hoitoyksikössä. Interventiot voidaan kohdentaa tarkasti tiettyihin potilasryhmiin.

Diabeteksen hoidon laatua voidaan jatkuvasti kehittää ja ylläpitää, jos faktat ovat selvillä. Vertailut omiin aikaisempiin tuloksiin, asetettuihin tavoitteisiin tai toisten hoitoyksiköiden tuloksiin kannustaa malla hoitoyksikköä parantamaan omien diabeetikoiden hoitoa. Ohjelmistoa on käytetty hyväksi myös diabetestutkimuksessa sopivien tutkimuspotilaiden seulomiseen ja laatutietojen poimimisessa Valtimotautien ehkäisyn laatuverkostolle.

Diabeteksen hoitotiedot kootaan automatisoidusti potilastietojärjestelmän tietokannasta. Poiminnan yhteydessä laatuindikaattorit lasketaan automaattisesti valmiiksi. Tiedot voidaan poimia esimerkiksi 5 vuoden ajalta takautuvasti, jolloin hoidon laadun kehittymistä voidaan analysoida pitkällä aikavälillä.

Ratkaisu sovitetaan aina hoitoyksikön omien kirjauskäytäntöjen mukaiseksi. DiabetesMittari säästää resursseja hyödyntämällä olemassaolevaa tietoa ja kokoamalla erilliset tilastot yhteen. Taustalla oleva potilastietojärjestelmä voi olla esimerkiksi Lifecare.

DiabetesMittarin käyttäminen on erittäin helppoa. Sovelluksen Tee-se-itse -osiossa käyttäjä pystyy lukuisten ryhmittely-, tunnusluku- ja rajausvalintojen avulla luomaan lisää sellaisia taulukoita ja graafeja, joita ei sovelluksessa ole valmiina.

Kuva 5. Tee-se-itse -taulukossa näytetään käyttäjän valitsemien tunnuslukujen arvot valituilla ryhmittelyillä
Lähde: otos Paimion-Sauvon terveyskeskuksen diabetesaineistosta

Taustaa

Diabetes on vakava kansansairaus. On arvioitu, että jo yli puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabetesta: n. 40 000 on tyypin 1 diabeetikkoja, yli 275 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta ja loput sairastavat tietämättään. Diabeteksen hoidon kokonaiskustannukset haukkaavat jo 15 % kaikista terveydenhuollon menoista. Erityisesti diabeteksen lisäsairaudet kuormittavat sairaanhoitoa merkittävästi. Ne moninkertaistavat diabeteksen aiheuttamat kustannukset. On laskettu, että lisäsairauksien ilmaantuessa tyypin 1 diabeetikon hoitokustannukset 6-kertaistuvat ja tyypin 2 diabetesta sairastavillakin nousevat 4,4-kertaisiksi.

DiabetesMittarin kehitystyön taustalla ovat DEHKO 2000-2010 -ohjelman tuottamat diabeteksen hoidon laatukriteerit sekä Markku Vielman pro gradu -työ, jossa tutkittiin laatukriteerien yhteyttä verensokerin hoitotasapainoon pohjoiskarjalaisilla diabeetikoilla Dehko Outokummun terveyskeskuksessa.

DiabetesMittarin sisältö on suunniteltu ja yksityiskohtia hiottu yhteistyössä Paimion-Sauvon terveyskeskuksen kanssa alkaen vuonna 2011. Sen johtavan lääkärin Merja Laineen kokemus diabeteksen hoidosta ja Effica-potilastietojärjestelmän soveltamisesta laatutiedon keräämiseen on ollut avaintekijä DiabetesMittaria kehitettäessä. Ohjelmiston ensimmäinen versio toimitettiin Paimion-Sauvon terveyskeskuksen käyttöön syksyllä 2012 niin, että sovellukseen poimittiin paimiolaisten ja sauvolaisten diabeetikoiden hoitotiedot ja laatuindikaattorit vuodesta 2006 alkaen. Sovelluksen kehitystä on jatkettu Turun yliopiston diabetestutkimuksen yhteydessä.

Laineen mukaan DiabetesMittari ei ole pelkästään hallinnon työkalu vaan lääkärit saavat sen kautta vertailukelpoista tietoa omien potilaidensa hoitotasapainosta. Laine korostaa, että DiabetesMittari auttaa löytämään ongelmakohdat ja kehittämistarpeet hoitoyksikössä.

Linkkejä

Aikuisten diabeteksen hyvän hoidon laatuavain
Diabetesbarometri 2019

Katso referenssit

Teemme yhteistyötä monen terveydenhuollon organisaation kanssa. Tutustu asiakastarinoihimme.

Lue lisää